top of page

Contract/ Szerződés / Terms and conditions

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE
Societatea Comercială CHANGE CENTER SRL cu sediul în Sf. Gheorghe, Județul Covasna, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 7, Bl. 48, Parter și etaj Comercial,  telefon +40 720 538 337, înmatriculată în Registrul Comerțului J14/344/2019, și codul fiscal nr. 41215759, având cont curent (ROL) nr. RO54BTRLRONCRT0503567201 și (EUR) nr. RO04BTRLEURCRT0503567201, deschise la Banca Transilvania, prin reprezentant legal în calitate de  PRESTATOR

 și BENEFICIARUL, cu datele de identificare conform Formularului de comandă
am convenit încheierea prezentului contract de prestări servicii, cu următoarele clauze:


Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul contractului constă în prestarea serviciilor enumerate în descrierea anexată de către prestator beneficiarului:

  1. Furnizarea materialelor video online de antrenament LIVE și/sau în reluare pe Pagina de Facebook numită: Healthy Vibes – Sepsiszentgyörgy și grupurile închise și/sau Evenimentele generate pentru acestea, detaliate la Art. 4..

  2. Furnizarea materialelor video online de antrenament LIVE pe Pagina de Facebook numită: Healthy Vibes – Sepsiszentgyörgy, detaliate la Art. 4...

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI

  1. Durata contractului este în funcție de serviciul ales de către beneficiar, adică o (1) săptămână (7 zile), două (2) săptămâni (14 zile) sau patru (4) săptămâni (28 zile). Contractul începe din ziua următoare achiziționării serviciului. Contractul se termină în momentul în care se termină zilele din contract, adică la ora 24:00 din ultima zi.

  2. Retragerea din cadrul contractului, cereri de rambursare. Aveți dreptul de a vă retrage din cadrul contractului într-o perioadă de 15 zile de la data activării. Retragerea se realizează printr-o cerere semnată și trimisă prin e-mail la mychangecenter@gmail.com.

  3. Rambursarea sumei se va realiza în termen de 14 zile de la ziua trimiterii cererii în contul de IBAN stipulat în cerere.

 

Art. 4. REMUNERAȚIA CONVENITĂ

Plata serviciilor se efectuează prin virament bancar la cont curent (ROL) nr. RO54BTRLRONCRT0503567201 sau (EUR) nr. RO04BTRLEURCRT0503567201, stipulând în observații numele Beneficiarului și CNP-ul acestuia.

Serviciile oferite sunt:

  1. Live Workout 1 - live edzések bérlet (Abonament antrenamente Live) - 1 hét (săptămână) - 30 Ron - 8 EUR* 

  2. Live Workout 2 - live edzések bérlet (Abonament antrenamente Live) - 2 hét (2 săptămâni) - 50 Ron - 12 EUR* 

  3. Live Workout 4 - live edzések bérlet (Abonament antrenamente Live) - 4 hét (4 săptămâni) + a vissza nézhető videók privát csoport elérhetősége (Grup închis pe Facebook cu înregistrările antrenamentelor) - 80 Ron - 20 EUR* 

  4. Live Workout 4C - live edzések + vissza nézhető videók csoport elérhetősége + online konzultációk (Abonament antrenamente Live + Grup închis pe Facebook cu înregistrările antrenamentelor + Consultații online) - 120 Ron - 26 EUR* 

  5. Live Workout 4PC - live edzések + vissza nézhető videók csoport elérhetősége + privát konzultációk (Abonament antrenamente Live + Grup închis pe Facebook cu înregistrările antrenamentelor + Consultații online private) - 200 Ron - 42 EUR*

*pentru persoanele care plătesc în EURO.


Art. 5. TERMENUL DE EXECUTARE
Din momentul efectuării plății serviciilor de către beneficiar și trimiterii dovezii plății prin e-mail la mychangecenter@gmail.com sau prin platforma messenger la adresa paginii Healthy Vibes – Sepsiszentgyörgy, prestatorul declanșează procedura de aderare a beneficiarului la grupul închis de pe Facebook, care se realizează în maxim 24 de ore. Beneficiarul are dreptul la vizualizarea conținuturilor din grup conform serviciului ales și plătit.

 

Art. 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
6.1 Prestatorul depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura calitatea optimă a serviciilor furnizate și răspunde pentru furnizarea serviciilor;
6.2 Prestatorul este obligat să presteze toate serviciile comandate și achitate de către Beneficiar; 
6.3 Prestatorul nu răspunde pentru nici un prejudiciu suferit de Beneficiar incluzând, dar fără a se limita la prejudicii rezultate din folosirea necorespunzătoare a serviciilor, prejudicii rezultate din nefuncționarea serviciului;
6.4 Beneficiarul este obligat să plătească valoarea serviciilor conform condițiilor specificate în Comandă și anexele acestuia;

6.5 Beneficiarul ia parte la activități online pe cont propriu și își asumă toate riscurile ce pot interveni de-a lungul activității prestate de către prestator;
6.6 Beneficiarul este obligat să respecte toate obligațiile care ii revin potrivit prezentei comande și să le indeplinească cu bună credință;
6.7 Beneficiarul nu poate să revendice drepturile de autor asupra materialelor online realizate de către Prestator;
6.8 Beneficiarul prin acceptarea condițiilor își asumă faptul că este conștient că aceste activități fizice pot fi efectuate exclusiv cu o stare de sănătate adecvată, adică având condiția „Apt pentru activități fizice.”, și nu ia la răspundere pe Prestator la o eventuală problemă de sănătate

 

Art. 7. LITIGII
7.1 Legea care guvernează raporturile juridice născute între părți în temeiul prezentului contract este legea română.
7.2 Litigiile care decurg din sau în legătură cu prezentul contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar părțile convin ca acestea să fie soluționate de instanțele judecătorești de la sediul Prestatorului.

Art. 8. DISPOZIȚII FINALE
8.1 Prezentul contract este guvernat de legislația română în vigoare la data comenzii. În cazul în care unele din clauzele prezentului acord au devenit nule sau au fost modificate de prevederi legislative viitoare, celelalte clauze ale contractului vor continua să-și producă efectele. Părțile vor consemna această situație într-un act adițional.
8.2 Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
8.3 În drept, prezentul contract se completează cu dispozițiile Codului Civil și cu actele normative existente în vigoare la data încheierii acestuia.

9. DECLARAȚIA PĂRȚILOR
9.1 Prestatorul și beneficiarul declară expres că au citit integral Termeni și Condiții, Nota de Comandă, Contractul împreună cu toate Anexele și formularele corespunzătoare serviciilor solicitate, că acestea au facut obiectul negocierii și ca sunt total și pe deplin de acord cu clauzele astfel stabilite, pe care nu le consideră abuzive sau contravenind Legii nr.193/2000 cu modificările de rigoare .

Prezentul contract este incheiat la data acceptării de către Beneficiar/Client părțile manifestându-și voința în producerea de efecte juridice și confirmă ca au luat la cunoștință.

bottom of page